fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. b. Afnemer: de wederpartij van de gebruiker, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en afnemer.

Artikel 2 – Algemeen
a. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
d. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
a. Al onze aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend. b. De offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 dagen. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, en de afnemer de 50% aanbetaling bij opdracht heeft voldaan. c. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. d. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
a. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. c. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker worden verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen. d. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. e. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en indien van toepassing ook betaald. f. Indien door de gebruiker, of door de gebruiker ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de afnemer of een door de afnemer aangewezen locatie, draagt de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. g. Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

Artikel 5 – Levering
a. Alle genoemde levertijden worden door ons naar beste weten en kunnen, doch geheel vrijblijvend opgegeven. De levertijd, vermeld in een eventuele orderbevestiging dan wel mondeling of telefonisch gegeven, wordt door ons zo juist mogelijk bepaald. De genoemde levertijden zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
b. Indien de gebruiker gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan de gebruiker ter beschikking heeft gesteld. c. De gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. d. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. e. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. f. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld niet normaal en/of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de afnemer in rekening te brengen. g. Indien tijdens de uitvoering van de door ons aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van ons niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, dan hebben wij het recht te vorderen dat de aan ons verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Wij hebben alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door verrichte werkzaamheden ongeacht of deze van nut zullen zijn of niet. h. Alle onkosten welke door ons worden gemaakt ten verzoeke van de afnemer komen geheel voor diens rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Onderzoek, reclames
a. De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, danwel voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
b. Reclames over eventuele onjuiste leveringen, over de kwaliteit van de geleverde goederen, over de aantallen van de geleverde goederen, over de uitvoering van de verrichte werken moeten binnen drie dagen na ontvangst van de goederen/voltooiing der werken schriftelijk aan gebruiker worden gemeld. Latere reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen. c. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 7 – Vergoedingen, prijs en kosten
a. Indien de gebruiker met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd. b. De gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld grondstoffen.
c. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. d. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst
a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. b. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
c. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de afnemer hierover tevoren inlichten. d. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.
e. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 – Betaling
a. Betaling bij opdrachten dient te geschieden op basis van 50% bij opdracht en 50% vóór aflevering. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. b. Gebruiker kan uitlevering van (een deel van) de bestelde goederen uitstellen totdat het bedrag van de volledige koopsom door de afnemer aan de gebruiker is voldaan.
c. De goederen blijven eigendom van de gebruiker, zolang de afnemer de volledige koopsom niet aan de gebruiker heeft voldaan, ook als de goederen zijn bewerkt.
d. Wanneer de afnemer in gebreke blijft de factuurbedragen te betalen, is de afnemer van rechtswege in verzuim. Wanneer de afnemer in gebreke blijft de prijs voor de te leveren werkzaamheden op de vervaldatum te betalen is de gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan, waarbij de gemaakte kosten voor rekening van de afnemer zijn. Tevens is de gebruiker in dat geval gerechtigd een rentevergoeding te verlangen van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van de gebruiker op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. f. Gebruiker heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open-gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10 – Incassokosten
a. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken. b. Indien de gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. c. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer. d. De afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
a. De gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – Na het sluiten van de overeenkomst de gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. b. Voorts is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de gebruiker op de afnemer en andersom onmiddellijk opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. d. De gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Overmacht
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende verplichtingen voor hun rekening komt. b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
c. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. e. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13 – Ter beschikking gestelde zaken
a. Indien de gebruiker aan de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
b. Indien de afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder punt a. genoemde verplichting, heeft de gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de afnemer te verhalen.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. b. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. d. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. e. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder punt a. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. f. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 – Garanties
a. De gebruiker staat ervoor in dat de geleverde artikelen beantwoorden aan de overeenkomst. De gebruiker staat er bovendien voor in dat de artikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. b. De gebruiker staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de afnemer of derden aan het geleverde hebben aangebracht of wanneer de artikelen zijn gebruikt voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn. Evenmin staat de gebruiker in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
c. Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door de gebruiker te leveren artikelen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere garanties worden verstrekt voor artikelen die niet door ons zijn vervaardigd dan door de werkelijke vervaardiger van deze artikelen worden afgegeven.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
a. Indien door de gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de gebruiker jegens de afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. b. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de gebruiker toegerekend kan worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
c. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 – Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 18 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
a. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. b. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. c. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. d. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. e. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 – Vrijwaringen
a. De afnemer vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. b. Indien afnemer aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 – Geschillen
a. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. b. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 – Vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 24 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de gebruiker en de afnemer worden vastgelegd.